Lắp đặt phòng game tại Giao Tiến – Giao Thủy – Nam Định